സബ്ജക്റ്റ് ലൈനിൽ ‘വിയോഗം’ എന്ന് എഴുതി വിയോഗ വാർത്തകൾ prachaarakan@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ അയക്കുക.

Wednesday, April 28, 2010

ഹസ്സൈനാർ ഹാജി ഉദിനൂർ മരണപ്പെട്ടു

കാസർകോട് :എസ്.വൈ.എസ്. ഉദിനൂർ പ്രസിഡന്റ് ഹസ്സൈനാർ ഹാജി അല്പ സമയം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു. ഹൃദയസ്തംഭനമാണ്‌ മരണകാരണമെന്നറിയുന്നു.


e-mail from :
അസൈനാർ
ഉദിനൂർ ,എസ്.എസ്.എഫ്. യൂനിറ്റ്
assumisry@gmail.com

No comments:

Post a Comment